کربنات کلسیم به عنوان پرکننده (filler) در صنایع مورد مصرف دارد. پرکننده ها به موادی گفته می*شود که به مایعات و جامدات اضافه می*شوند تا یک یا چند تغییر بصورت افزایش مقاومت مکانیکی و خاصیت شکل پذیری*، کاهش و یا افزایش وزن مخصوص، افزایش مقاومت حرارتی، تغییر در غلظت و کاهش قیمت تمام شده ایجاد می*کنند. کربنات کلسیم در آب معمولی تقریباً نامحلول و در آبی که مقداری دی اکسید کربن داشته و یا نمک های آمونیومی آن زیاد باشد به آرامی حل می*شود. در الکل تقریباً نامحلول بوده و در اسید استیک و اسید کلریدریک و اسید نیتریک می*جوشد.